Home Mediation/bemiddelingEchtscheidingKostenMKB advies - IncassoActueelcontactRegistratieAangeboden uit faillisementen/incasso
JURIDISCHE DIENSTEN
Delfzijl Groningen
Alg. voorwaarden
opdrachtgevers
Alg. voorwaarden
â–ºALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BUIST JURIDISCHE DIENSTEN, gevestigd
 
Vermelding op www.buistjuridischediensten.nl onder de knop –alg. voorwaarden-- alsmede ontvangen bij uw schriftelijke opdrachtbevestiging.
 
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Buist Juridische Diensten, alsmede van alle door Buist Juridische Diensten in opdracht verrichte dienstverlening.
 
- Met Partijen wordt bedoeld: de partijen die een onderling geschil hebben en dat geschil met bemiddeling door A.J. Buist Juridische Diensten wensen op te lossen.
- Met Mediation wordt bedoeld: de bemiddeling tussen Partijen.
 
- Met De Mediator / Buist Juridische Diensten wordt bedoeld: de mediator, die in opdracht van Opdrachtgever of Partijen bemiddelt tussen Partijen.
 
1. Offertes en aanbiedingen
- Alle offertes en aanbiedingen van Buist Juridische Diensten zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
- De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 
2. Uitvoering van de Mediation
Voorafgaande aan de bemiddeling tussen partijen worden partijen geïnformeerd in een afzonderlijk gesprek. Partijen ontvangen de mediationovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt betreffende 1. de vrijwillige deelname 2. de geheimhouding 3. de beslotenheid en 4. de vrijblijvendheid.
 
- Buist Juridische Diensten zal de Mediation naar beste inzicht en vermogen verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien Buist Juridische Diensten niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de door Partijen gevonden oplossingen, gemaakte afspraken, behaalde resultaten en uitkomsten van de mediation.
 
3. Overmacht
- Buist Juridische Diensten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien van toepassing, of Partijen, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld.
- Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Buist Juridische Diensten geen invloed kan uitoefenen, doch
- waardoor Buist Juridische Diensten niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Buist Juridische Diensten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Buist Juridische Diensten zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Honorarium en betaling
- Opdrachtgever, indien van toepassing, en/of Partijen is/zijn aan Buist Juridische Diensten een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de  gebruikelijke en afzonderlijk overeen te komen tarieven.
.
- Opdrachtgever en/of Partijen heeft/hebben indien gewenst, recht op een specificatie van de door Buist Juridische Diensten aan de Mediation bestede tijd.
- Buist Juridische Diensten declareert naar keuze aan het eind van de Mediation of maandelijks het verschuldigde honorarium en de te vergoeden kosten.
- Opdrachtgever en/of Partijen voldoet/voldoen de facturen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan wordt Opdrachtgever c.q. worden Partijen geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Alle kosten ter inning van de vordering (rente, boetegelden etc.) komen voor rekening van Opdrachtgever c.q. Partijen.
 
5. Aansprakelijkheid
- Buist Juridische Diensten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor Opdrachtgever, indien van toepassing, of voor Partijen uit de uitvoering van de dienstverlening van Buist Juridische Diensten mocht voortvloeien.
- Indien Buist Juridische Diensten desondanks gehouden is tot vergoeding van schade zal deze schade geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de opdrachtsom van de Mediation en/of andersoortige dienstverlening tot aan de datum van de aansprakelijkheidsstelling.
- Opdrachtgever, indien van toepassing, en Partijen verbinden zich tot vrijwaring van Buist Juridische Diensten ingeval van aanspraken van derden.
De mediator/bemiddelaar en de betrokken hulpersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor Partijen of andere betrokkenen mocht voortvloeien uit de Mediation, een en ander in de ruimste zin des woords.
           
6. Derden
- Buist Juridische Diensten kan desgewenst, zoveel als nodig is in overleg met Opdrachtgever en Partijen, derden inschakelen. (voorbeelden van derden zijn: een advocaat, een makelaar, een boekhouder ect.)
- Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van deze derden.
- Buist Juridische Diensten is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden.
7. Einde van de overeenkomst
- Ingeval van tussentijdse beëindiging worden de tot dan toe verrichte werkzaamheden vergoed conform de gemaakte afspraken. Opdrachtgever en Buist Juridische Diensten zien af van hun recht om vergoedingen te vorderen wegens het voortijdig beëindigen van de Mediation.
 
8.Geschillen en toepasselijk recht
- Op alle overeenkomsten onder deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 
 
Home Mediation/bemiddelingEchtscheidingKostenMKB advies - IncassoActueelcontactRegistratieAangeboden uit faillisementen/incasso